Website Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this Website, accessible from www.fendous.com, you are agreeing to be bound by these Website Terms and Conditions of Use and agree that you are responsible for the agreement with any applicable local laws. If you disagree with any of these terms, you are prohibited from accessing this site. The materials contained in this Website are protected by copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials on Fendous Sustainable Solutions ApS's Website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose or for any public display;
  • attempt to reverse engineer any software contained on Fendous Sustainable Solutions ApS's Website;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • transferring the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

This will let Fendous Sustainable Solutions ApS to terminate upon violations of any of these restrictions. Upon termination, your viewing right will also be terminated and you should destroy any downloaded materials in your possession whether it is printed or electronic format. These Terms of Service has been created with the help of the Terms Of Service Generator.

3. Disclaimer

All the materials on Fendous Sustainable Solutions ApS’s Website are provided "as is". Fendous Sustainable Solutions ApS makes no warranties, may it be expressed or implied, therefore negates all other warranties. Furthermore, Fendous Sustainable Solutions ApS does not make any representations concerning the accuracy or reliability of the use of the materials on its Website or otherwise relating to such materials or any sites linked to this Website.

4. Limitations

Fendous Sustainable Solutions ApS or its suppliers will not be hold accountable for any damages that will arise with the use or inability to use the materials on Fendous Sustainable Solutions ApS’s Website, even if Fendous Sustainable Solutions ApS or an authorize representative of this Website has been notified, orally or written, of the possibility of such damage. Some jurisdiction does not allow limitations on implied warranties or limitations of liability for incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Fendous Sustainable Solutions ApS’s Website may include technical, typographical, or photographic errors. Fendous Sustainable Solutions ApS will not promise that any of the materials in this Website are accurate, complete, or current. Fendous Sustainable Solutions ApS may change the materials contained on its Website at any time without notice. Fendous Sustainable Solutions ApS does not make any commitment to update the materials.

6. Links

Fendous Sustainable Solutions ApS has not reviewed all of the sites linked to its Website and is not responsible for the contents of any such linked site. The presence of any link does not imply endorsement by Fendous Sustainable Solutions ApS of the site. The use of any linked website is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Fendous Sustainable Solutions ApS may revise these Terms of Use for its Website at any time without prior notice. By using this Website, you are agreeing to be bound by the current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Your Privacy

Please read our Privacy Policy.

9. Governing Law

Any claim related to Fendous Sustainable Solutions ApS's Website shall be governed by the laws of dk without regards to its conflict of law provisions.


In Danish:


Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

1. Betingelser

Ved at gå ind på dette websted, der er tilgængeligt fra www.fendous.com, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du er uenig i nogen af disse vilkår, er det forbudt for dig at få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning.


2. Licens til brug

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne på Fendous Sustainable Solutions ApS's websted til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens må du ikke:


ændre eller kopiere materialerne;

bruge materialerne til noget kommercielt formål eller til nogen offentlig visning;

forsøge at reverse engineer nogen software indeholdt på Fendous Sustainable Solutions ApS's hjemmeside;

fjerne copyright eller andre ejendomsretlige noter fra materialerne; eller

overføre materialerne til en anden person eller »spejle« materialerne på en anden server.

Dette giver Fendous Sustainable Solutions ApS mulighed for at opsige ved overtrædelse af nogen af disse begrænsninger. Ved opsigelse vil din visningsret også blive opsagt, og du skal ødelægge alt downloadet materiale i din besiddelse, uanset om det er trykt eller elektronisk format. Disse servicevilkår er oprettet ved hjælp af generatoren for servicevilkår.


3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på Fendous Sustainable Solutions ApS's hjemmeside leveres »som det er«. Fendous Sustainable Solutions ApS giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og afviser derfor alle andre garantier. Desuden fremsætter Fendous Sustainable Solutions ApS ingen erklæringer om nøjagtigheden eller pålideligheden af brugen af materialerne på sin hjemmeside eller på anden måde vedrørende sådanne materialer eller websteder, der er knyttet til denne hjemmeside.


4. Begrænsninger

Fendous Sustainable Solutions ApS eller dets leverandører vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der opstår ved brug eller manglende evne til at bruge materialerne på Fendous Sustainable Solutions ApS's hjemmeside, selvom Fendous Sustainable Solutions ApS eller en autoriseret repræsentant for denne hjemmeside er blevet underrettet, mundtligt eller skriftligt, om muligheden for en sådan skade. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for tilfældige skader, disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.


5. Revisioner og errata

Materialet på Fendous Sustainable Solutions ApS's hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Fendous Sustainable Solutions ApS lover ikke, at noget af materialet på dette websted er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. Fendous Sustainable Solutions ApS kan ændre materialet på sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Fendous Sustainable Solutions ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialet.


6. Links

Fendous Sustainable Solutions ApS har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Tilstedeværelsen af et link indebærer ikke, at Fendous Sustainable Solutions ApS godkender webstedet. Brugen af enhver linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.


7. Ændringer af webstedets brugsbetingelser

Fendous Sustainable Solutions ApS kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug af sin hjemmeside uden forudgående varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.


8. Dit privatliv

Læs venligst vores privatlivspolitik.


9. Gældende lov

Ethvert krav relateret til Fendous Sustainable Solutions ApS's hjemmeside skal være underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser.